REGULAMIN
Niniejszy regulamin reguluje korzystanie ze strony internetowej Drevos International. Korzystanie z tej strony oznacza, że akceptujesz regulamin w całości. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie treści tej strony może naruszać prawa autorskie, prawa do prywatności, znaków towarowych, prawa do publikacji oraz regulacje i statuty dotyczące komunikacji. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się używać jej do celów legalnych, zgodnych z prawem i nie używać naszej strony do prowadzenia jakiejkolwiek działalności, która stanowiłaby wykroczenie cywilne lub karne lub naruszałaby jakiekolwiek prawo. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek, w dowolnym czasie, z jakiegokolwiek powodu.

Wszystkie materiały na tej stronie, zarówno wizualne, jak i pisemne, o ile nie zaznaczono inaczej, są własnością Drevos International i/lub jego licencjodawców i są zastrzeżone prawem autorskim. Wszelkie materiały na tej stronie podlegają prawom własności intelektualnej i są zastrzeżone. Materiały mogą być przeglądane, pobierane i używane wyłącznie do użytku osobistego, zgodnie z regulaminem tej firmy. Materiały ze strony internetowej Drevos International nie są przeznaczone do ponownej publikacji i nie mogą być sprzedawane lub wynajmowane, reprodukowane, replikowane ani w inny sposób kopiowane dla zysku przedsiębiorstwa.

Drevos International nie udostępnia żadnych informacji osobistych stronie trzeciej, ani nie przechowujemy informacji o Twojej wizycie w celach innych niż analiza wydajności treści za pomocą plików cookie, które możesz wyłączyć w dowolnym momencie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za ponowne publikowanie jakiejkolwiek treści znalezionej na tej stronie na innych stronach internetowych lub w mediach bez pozwolenia. Drevos International zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich komentarzy lub zgłoszeń związanych z tą stroną, które mogą być uznane za spam lub wątpliwy spam, wulgaryzmy, język lub pomysły, które mogą być uznane za obraźliwe.

Nasza strona internetowa może zawierać błędy typograficzne lub niedokładności. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia (nawet po złożeniu zamówienia). Takie niedokładności lub błędy, czy pominięcia mogą dotyczyć opisu produktu, cen, promocji i dostępności, i zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego na podstawie błędnej ceny lub informacji o dostępności, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Jeśli uznamy, że złożyłeś fałszywe lub oszukańcze zamówienie, będziemy uprawnieni do anulowania zamówienia i poinformowania odpowiednich organów. Podjęto wszelkie wysiłki, aby zapewnić, że kolor i konstrukcja naszych produktów są wyświetlane jak najdokładniej na naszej stronie internetowej jak się tylko da.

Wszystkie zakupy przez drevos-intl.eu podlegają dostępności produktu. Według naszego wyłącznego uznania możemy ograniczyć lub anulować ilości oferowane na naszej stronie internetowej lub ograniczyć sprzedaż naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, gospodarstwa domowego, regionu geograficznego lub jurysdykcji.

Wszystkie treści udostępniane na stronie internetowej Drevos International mają wyłącznie charakter informacyjny. Właściciel tej strony nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek informacji na naszej stronie lub znalezionych przez śledzenie linku na tej stronie. Drevos International nie odpowiada za jakiekolwiek błędy lub pominięcia lub dostępność swoich informacji. Zmiany mogą być wprowadzane na stronach Drevos International bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając ze strony internetowej Drevos International, akceptujesz wszystkie ryzyka związane z przeglądaniem strony.

Strona internetowa Drevos International nie może być używana w żaden sposób, który szkodzi stronie lub dostępności strony, lub który jest w jakikolwiek sposób bezprawny, oszukańczy lub nielegalny. Jakiekolwiek użycie programów szpiegujących, koni trojańskich, robaków czy wirusów tego rodzaju jest zabronione. Jakakolwiek zautomatyzowana ekstrakcja danych lub niechciane transmisje komercyjne w odniesieniu do strony Drevos International są zabronione. Zgadzasz się nie próbować ingerować w funkcje sieciowe lub bezpieczeństwa naszej strony internetowej ani uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do naszych systemów. Jakakolwiek działalność tego rodzaju i jakiekolwiek informacje w tym zakresie będą ścigane z całą surowością prawa.

Strona internetowa Drevos International jest udostępniana publiczności „taką jaką jest” bez gwarancji lub oświadczeń, wyraźnych lub domniemanych. Strona ta nie gwarantuje, że będzie stale dostępna ani że materiał w niej zawarty jest czymś więcej niż opiniami i oryginalnością Drevos International. Drevos International również nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek wirusy, które mogą zarazić lub uszkodzić Twój komputer przez przeglądanie, pobieranie lub odbieranie dźwięku ze strony Drevos International. Jakiekolwiek informacje przekazywane do strony przez oglądającego, w tym żądania lub komentarze, będą niepoufne i nieodpłatne.

Drevos International nie ponosi odpowiedzialności wobec nikogo za treści, użytkowanie lub inne połączenia w ramach tej strony. Strona ta jest dostarczana bezpłatnie i nie akceptujemy odpowiedzialności za żadne straty osobiste lub komercyjne. Jakiekolwiek straty zysków, kontraktów lub umów biznesowych nie są odpowiedzialnością Drevos International. Jakiekolwiek działania sprzeczne ze stroną, skutkujące jakąkolwiek stratą, szkodami, wydatkami i zobowiązaniami, w tym bez ograniczeń kosztami prawnymi i wszelkimi kosztami poniesionymi przez Drevos International lub stronę trzecią w związku z uregulowaniem roszczenia z powodu naruszenia tego regulaminu, będą podlegać zwrotowi na rzecz Drevos International. Akceptujesz, że jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Drevos International ogranicza osobistą odpowiedzialność swoich pracowników i kierownictwa. Korzystanie z tej strony oznacza, że zgadzasz się nigdy nie wnosić osobistego roszczenia przeciwko pracownikowi lub kierownictwu Drevos International w związku z jakąkolwiek stratą, którą możesz ponieść w związku ze stroną Drevos International.

Korzystanie z tej strony oznacza, że zgadzasz się, iż ograniczenia odpowiedzialności określone w regulaminie tej strony internetowej będą chronić kierownictwo Drevos International, członków zarządu, pracowników, spółki zależne, następców prawnych, cesjonariuszy oraz podwykonawców, a także Drevos International.

Zgodnie z tym regulaminem, Drevos International nie ponosi odpowiedzialności za fałszywe przedstawienie, osobiste obrażenia ciała lub śmierć spowodowaną przez zaniedbanie Drevos International. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się, że ograniczenie odpowiedzialności określone w tym regulaminie jest rozsądne.